B操作说明 微商潮 分销系统
2019-09-17 1955

1、店铺后台之店铺管理 http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1870

2、店铺后台之积分商城  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1903

3、店铺后台之商品管理  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1878

4、店铺后台之周期购商品  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1971

5、店铺后台之会员管理  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1881

6、店铺后台之代言/批发管理  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1871【批发功能豪华版本专属】

7、店铺后台之小程序  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1908

8、平台小程序  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1973【豪华版】

9、店铺后台之零售收银台 http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1900【运营版和豪华版】

10、店铺后台之设置管理  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1882

11、如何使用达达配送 http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1976

12、如何使用uu跑腿  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1975

13、店铺后台——【社交电商】  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1974

14、分销设置——【拉粉分销】  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1977

15、店铺后台之线下门店  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1880

16、应用营销——基础营销  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1955

17、基础营销——礼品卡  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1963

18、基础营销——开屏有礼  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1972

19、特色营销——拼团活动  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1956

20、特色营销——砍价  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1763

21、特色营销——人气夺宝  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1764

22、特色营销——秒杀  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1957

23、特色营销——降价拍  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1920

24、特色营销——微众筹 http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1919

25、特色营销——优惠接力  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1825

26、特色营销——竞价拍  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1917

27、特色营销——凑单商品  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1898

28、特色营销——选购优惠  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1899

29、活动营销——微聚力    http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1832

30、活动营销——摇一摇抽奖 http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1662

31、活动营销——抽奖活动合集  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1661

32、活动营销——集字游戏    http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1821

33、活动营销——摇钱树     http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1858

34、活动营销——拆礼盒    http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1862

35、活动营销——会员活动  http://gongdan.weihubao.com/oa/wiki.php?m=help&c=wiki&a=view&id=1918

相关信息
确认
取消